Folkmålsstudier

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Föreningen ger sedan 1933 ut tidskriften Folkmålsstudier, som upptar artiklar i nordisk filologi eller nordistik. Folkmålsstudier utkommer en gång per år och den ingår i medlemsavgiften. Tidskriften är en av de få regelbundet utkommande skrifter som
presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. I det finländska kvalitetsklassificeringssystemet Publikationsforum (https://julkaisufoorumi.fi/sv/publikationsforum) är Folkmålsstudier på nivå 2, vilket innebär ”ledande nivå”. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning. Artiklarna som publiceras har gått igenom refereegranskning. Tidskriften redigeras av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet),
Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).

Sedan år 2019 utkommer Folkmålsstudier både i tryckt och i elektronisk form. Den
elektroniska utgåvan är fritt tillgänglig på webben med ett års fördröjning på
https://journal.fi/folkmalsstudier. Föreningens medlemmar kan också läsa det nyaste
elektroniska numret där. I den elektroniska utgåvans arkiv är dessutom digitaliserade versioner av alla nummer från 2000-talet, liksom nr 36 (1995) fritt tillgängliga. Den tryckta versionen av Folkmålsstudier distribueras genom Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, tfn 09-63 51 77, e-post: tiedekirja(at)tsv.fi.

Bidrag för publicering samt skrifter som önskas anmälda tas emot löpande. Intresserade
ombeds ta kontakt med redaktörerna Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi), Jannika Lassus (jannika.lassus(at)helsinki.fi) eller Caroline Sandström (caroline.sandstrom(at)sprakinstitutet.fi). Instruktioner till författarna finns på
https://journal.fi/folkmalsstudier.

 

Folkmålsstudier 57/2019

  • Förord
  • Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm och Martina Huhtamäki: Förhandlingar om kroppen - en samtalsanalytisk studie av smärta och ansträngning friskvårdsaktiviteter
  • Jannika Lassus, Mona Forsskåhl, Lieselott Nordman och Jennica Thylin-Klaus: Skriftpraktiker i storfurstendömet Finland. Administrationens skriftpraktiker sedda genom arkivmaterial
  • Veijo Vaakanainen: Konnektorer i avancerade svensklärares och infödda språkbrukares texter - en systemisk-funktionell analys
  • Jonna Ahti: Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum
  • Maria Fremer: Tilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett historiskt perspektiv
  • Johan Schalin: Nordiska språkens förlitterära ljudhistoria i östligt perspektiv. Nymodellering av omljudet och språkkontakt i stöpsleven

 

Katalog

Med hjälp av följande förteckningar kan du få reda på vilka slags artiklar man har gett ut i serien Folkmålsstudier.

 

Omslag

Föreningens och tidskriftens sjuttioåsrjubileum till ära 2002–2003 utkom Folkmålsstudier 43 och de därpå följande volymerna med ett förnyat omslag. Det nya omslaget har designats av grafikerna Tove och Gunnar Bornemann.