Folkmålsstudier

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Föreningen ger sedan 1933 ut tidskriften Folkmålsstudier, som upptar artiklar i nordisk filologi eller nordistik. Folkmålsstudier utkommer en gång per år och den ingår i medlemsavgiften. Tidskriften är en av de få regelbundet utkommande skrifter som presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning. Artiklarna som publiceras har gått igenom refereegranskning. Tidskriften redigeras av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).

Folkmålsstudier distribueras genom Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, tfn 09-63 51 77, e-post: tiedekirja(at)tsv.fi. 

Bidrag för publicering samt skrifter som önskas anmälda tas emot löpande. Intresserade ombeds ta kontakt med redaktörerna Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi), Jannika Lassus (jannika.lassus(at)helsinki.fi) eller Caroline Sandström (caroline.sandstrom(at)sprakinstitutet.fi). Instruktioner till författarna finns här.

 

Nytt nummer: Folkmålsstudier 56/2018

 • Förord
 • Sofie Henricson och Marie Nelson: Vem tänker, tycker och tror i finlandssvenska språkhandledningssamtal?
 • Ann-Marie Ivars: Forskningstraditionen inom finlandssvensk dialektologi - med tonvikt på insamling i 150 år
 • Eeva-Liisa Nyqvist: Species och artikelbruk hos finska språkbadselever i årskurs 6
 • Heidi Poutanen: Ekologiska röster i en kommersiell kontext - ett intertextuellt perspektiv på ekologisk produktion och konsumtion i finlandssvenska kundtidningar
 • Sarah Wikner: Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter
 • Sanna Heittola: "Poliisista päivää, från polisen god dag." Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland
 • Johanna Hyytiäinen: Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor
 • Jaana Kolu: "Me ollaan mukana tässä experimentissä." Lingvistiska resurser och språkpraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors
 • Jenny Stenberg-Sirén: Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter 
 • Marika Tandefelt (red.): Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland - i dag och i går I:2

Marika Tandefelt (red.): Språk i prosa och press. Svenskan i Finland - i dag och i går II:1

Marika Tandefelt (red.): Språk i skola och samhälle. Svenskan i Finland - i dag och i går II:2

Rec. av Paula Rossi

 • Jannie Teinler: Dialekt där den nästan inte finns. En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

Rec. av Pirkko Nuolijärvi

 

 

Katalog

Med hjälp av följande förteckningar kan du studera vilka slags artiklar man har gett ut i serien Folkmålsstudier.

Förteckningarna kan hämtas som pdf-dokument. För att kunna läsa eller ladda ner dem behöver du Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.

 

On line-artiklar

Följande skrifter är tillgängliga i elektroniskt format.

Folkmålsstudier 36, 1995.

 • Årgång: 1995
 • ISBN: 952-90-7178-7
 • Status: Utsåld
 • Redaktörer: Ann-Marie Ivars, Peter Slotte
 • Digital bearbetning: Yvonne Falk (skanning, korrektur), Sofie Henricson (korrektur, anpassning till originallayout), Jan Lindström (pdf-konvertering)
 • Copyright: Föreningen för nordisk filologi och författarna 1995
 • Kommentar: Artiklarnas originala sidlayout har bevarats. Således motsvarar sidnumren i den elektroniska versionen sidnumren i den tryckta volymen.
 • Filhämtning: Genom Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.

Hämta artiklarna här:

Artiklarna kan hämtas som pdf-dokument.

 

Redaktion

Redaktörer för Folkmålsstudier är Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).

Folkmålsstudier har följande redaktionsråd: Saara Haapamäki, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Peter Slotte, Marketta Sundman och Marika Tandefelt. Utomstående referenter anlitas vid behov.

 

Omslag

Föreningens och tidskriftens sjuttioåsrjubileum till ära 2002–2003 utkom Folkmålsstudier 43 och de därpå följande volymerna med ett förnyat omslag. Det nya omslaget har designats av grafikerna Tove och Gunnar Bornemann.