Aktuellt

Välkommen på FNF:s webbinarium
Från sal och stol till skärm och soffa i november

Föreningen för nordisk filologis arrangerar ett höstwebbinarium den 5 november 2020 kl. 13–16.

Med webbinariet vill vi erbjuda en möjlighet för forskare, studerande och lärare inom språk- och kommunikationsvetenskaperna att samlas och dela ett halvårs erfarenheter av digitalt medierad undervisning och forskning. Under webbinariet får deltagarna möjlighet att utbyta tankar kring de möjligheter och utmaningar som har uppkommit när det gäller vetenskapligt arbete på distans. Programmet består av två plenarföredrag samt informella och förhoppningsvis stimulerande workshoppar, där olika perspektiv får mötas och där möjligheten för att knyta samarbetsband kring forskning om detta tema ligger i fokus.

Deltagande i webbinariet är gratis. Anmäl dig senast fredagen den 30 oktober genom att mejla föreningens sekreterare Sara Rönnqvist på adressen sara.ronnqvist@helsinki.fi. Var snäll och ange i din anmälan vilken workshop du vill delta i.

Hoppas vi ses på distans i november!

Plenarföredragshållare:

  • Tomás Lehečka: Distansundervisningens möjligheter och utmaningar
  • Åsa Palviainen: Nöden är (de digitala) uppfinningarnas moder

Webbinariets program:

(13:00 – 13:15: Inloggning och tekniktestning)

13:15 Öppningsord (Tiina Räisä, styrelseordförande för Föreningen för nordisk filologi)

13:20 Föredrag: Distansundervisningens möjligheter och utmaningar (universitetslärare Tomás Lehečka, Åbo Akademi)

13:50 Kort paus

14:00 Föredrag: "Nöden är (de digitala) uppfinningarnas moder" – materialinsamling i coronatider (professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet)

14:30 Kort paus

14:40 Workshoppar (parallella)

1) Undervisa på distans: råd och rön

2) Kommunicera på distans: språk och interaktion

3) Forska på distans: engagemang och verktyg

15:25 Sammanfattning av workshopparna

15:55 Avslutningsord

Undantagsvår och -höst

Till följd av pandemin har föreningens verksamhet tyvärr legat på is under våren. Till styrelsens besvikelse kunde vi till exempel inte genomföra vår inplanerade skrivretreat som var inplanerad i maj på Bockby gård i Esbo. Vi hoppas kunna ordna retreaten våren 2021 istället, och redan i höst planerar vi ett tidsenligt webbinarium kring forskning och undervisning på distans för språk- och kommunikationsämnena. Mer information om webbinariet kommer inom kort. 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 58 har kommit ut och skickas till alla medlemmar inom kort. Det här numret utkommer både digitalt och i pappersformat. För att ta del av den digitala versionen av Folkmålsstudier 58 behövs en elektronisk kod som varje medlem kan erhålla efter att ha betalat sin medlemsavgift. Arbetet med koderna är under arbete och styrelsen informerar mer om förfarandet med koden så fort som möjligt. 

Folkmålsstudier på webben

Äldre nummer av Folkmålsstudier finns redan nu fritt tillgängliga i digitalt format på journal.fi (https://journal.fi/folkmalsstudier/issue/archive).

Äldre händelser

Årsmöte den 13 februari 2020 i Helsingfors

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 13 februari 2020 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6) i Helsingfors. Före mötet, kl. 17.00, hålls två vetenskapliga föredrag som är öppna för alla intresserade:
 
  • Anne-Maj Åberg (Åbo universitet): Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
  • Jenny Stenberg-Sirén (Tankesmedjan Magma): Svenska, finska, engelska – ungas språkresurser i en digital miljö

Årsmötet, som är öppet för föreningens medlemmar, inleds ca kl. 18.00. Efter mötet äter vi middag på restaurang Rodolfo (Kyrkogatan 5, www.ravintolarodolfo.fi). Meddela senast den 31 januari om du vill delta i middagen (linda.hulden@abo.fi).

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 57 har kommit ut och skickats till alla medlemmar. Det här var det sista numret som kom ut enbart i pappersformat. Nästa nummer utkommer också digitalt.

Årsmöte i Åbo den 7 februari 2019

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Att publicera i nordistik

Föreningen ordnade - i anslutning till årsmötet - ett seminarium med temat "Att publicera i nordistik" i Åbo den 7 februari 2019. Seminariet riktade sig i synnerhet till doktorander och unga forskare men var öppet för alla intresserade. Se programmet nedan.

 

Program:

13.00–13.45 Avhandlingar i nordistik. Föredragshållare: professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi

13.50–14.35 Artiklar i nordistik. Föredragshållare: professor Catrin Norrby, Stockholms universitet

14.40–15.15 Abstrakt i nordistik. Föredragshållare: FD Lotta Collin, Åbo Akademi

15.15–16.00 Kaffepaus

16.00–17.15 Paneldebatt: Att publicera sig karriärmedvetet. Perspektiv på val av form och forum

Deltagare:

professor Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), redaktör för Folkmålsstudier

professor Jan Lindström (Helsingfors universitet), redaktör för Språk och interaktion

professor Catrin Norrby (Stockholms universitet), redaktör för Språk och stil

FD Jennica Thylin-Klaus, utgivningschef vid Svenska litteratursällskapet samt huvudredaktör för Historisk tidskrift för Finland

17.30–19.00 Årsmöte, Föreningen för nordisk filologi

19.30 Middag

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 56 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2018

Läs protokollet här.

 

Symposium: Svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum

FNF arrangerade ett symposium om svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 89 februari 2018.
Symposieprogrammet bestod av föredrag som berörde både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland. Se programmet här.

 

Presentationer

Yvonne Nummela

Gun Oker-Blom

Olli-Pekka Salo

Beatrice Silén och Therese Lindström Tiedemann

Anna Slotte

Elisabeth Zetterholm

Jan-Ola Östman

 

Abstrakt

Elisabeth Zetterholm

Siv Björklund m.fl.

Pia Nyman-Koskinen

Camilla Rosvall

Olli-Pekka Salo

 

Föreningen för nordisk filologis årsmöte hölls i anslutning till symposiet  (se ovan).

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 55 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 10 februari 2017

Läs protokollet här.

 

Doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria

Tidpunkt: den 6-7 oktober 2016
Plats: Ilmaristen matkailutila i Lundo utanför Åbo (transport ordnas från Åbo)
Medverkande lärare: Saara Haapamäki (Åbo Akademi), Jannika Lassus (Svenska
handelshögskolan), Anna Vogel (Stockholms universitet), Peter Juul Nielsen (Roskilde universitetscenter) och Ludvig Forsman (Åbo Akademi)

Kursen ger en överblick över hur olika teoribildningar förhåller sig till varandra och
till sitt tids- och idémässiga sammanhang, men den ger också en möjlighet att fördjupa
sig i de teorier man är speciellt intresserad av. Inriktningar som tas upp är bl.a. strukturell lingvistik (Köpenhamnsskolan), systemisk-funktionell lingvistik, kognitiv lingvistik, sociolingvistik och antropologisk lingvistik.

Kursen riktar sig till doktorander, forskare, lärare och längre hunna studerande.
Kursupplägget bygger på förarbete i form av läsning och diskussioner i Moodle, liksom på
presentationer och diskussioner under träffen i Lundo. Avklarad kurs ger 5 ECTS.

Utöver själva kursinnehållet ger kursen deltagarna en möjlighet att träffa andra
språkvetare och umgås i en trevlig miljö. Priset för kurs, kost och logi är 70 euro.

Anmälning senast den 3 september till FNF:s sekreterare Linda Huldén (linda.hulden@abo.fi).
 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 54 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 12 februari 2016

Läs protokollet här.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 53 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 6 februari 2015

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid

Svenska litteratursällskapet och Föreningen för nordisk filologi ordnade ett seminarium med temat "Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid" den 30–31 oktober 2014 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Se programmet här:

http://www.sls.fi/doc.php?category=1&docid=253&eventid=711

En del av föredragen kommer att ges ut inom ramen för Folkmålsstudier.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 52 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 27 februari 2014

Läs protokollet här.

 

Symposium om författningsöversättning i Helsingfors den 14-15 november 2013 och i Vasa den 15-16 november 2013

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Lieselott Nordman: Juridiskt språk och juridisk översättning

Marianne Nordman: Handböcker och andra källor för den som arbetar med språket i juridisk text på svenska - ett tidsperspektiv

Sten Palmgren: Hur lagar och förordningar kommer till

Johan Bärlund: Nationella och EU-relaterade normhierarkier

Ingemar Strandvik: EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

Diana Nyberg: Lagdatabaser och andra hjälpmedel

Ann-Marie Malmsten: Översättning av lagtext från finska till svenska

Mikael Ekholm: Översättning av lagtext

 

Här finns en länklista med verktyg för skribenter och översättare (sammanställd av Diana Nyberg).

 

Program Helsingfors

Program Vasa

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 51 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2013

Läs protokollet här.

 

FNF:s höstsymposium Metoder inom nordistiken i Åbo den 5-6 oktober 2012

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Unn Røyneland: Sociolingvistik

Marie Mægaard: Etnografisk lingvistik

Jan Lindström: Interaktionell lingvistik

Per Holmberg: Systemisk-funktionell lingvistik

 

Program

Abstrakt

 

23.8.2012: Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 50 har kommit ut och distribuerats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Åbo den 23 februari 2012

Läs protokollet här

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 49 kom ut våren 2011.

 

Höstsymposiet Nya perspektiv på dialekter i Tvärminne den 26–27 november 2010

Se programmet här.

 

Doktorand- och forskarkurs om språkvetenskapens historia

Föreningen arrangerade under hösten 2010 en doktorand- och forskarkurs om den västerländska språkvetenskapens historia från antiken till senare hälften av 1900-talet. Kursen, som ordnades i Helsingfors, leddes av professor Saara Haapamäki från Åbo Akademi och hade sammanlagt 15 deltagare från  Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet.